Vissza a kezdőlapra                                
                                       
    Iskolánk története    
                                       
   

Iskolánk jogelődje a Bolyok községben, 1927-ben épült két tantermes iskola volt. A nagyközségből várossá nyilvánított Ózd fejlődése új lakótelep létesítését kívánta. 1949-ben megkezdték az építkezéseket a volt Bolyok község határában, mely a Béketelep nevet kapta. A beköltözések után a gyerekek száma egyre növekedett, a régi falusi iskola már nem tudta befogadni a tanulókat, ezért 1954-ben a Bolyki főút 56. szám alatt újabb 2 tantermes iskola épült, melyhez pedagóguslakás is tartozott.

1958-ban már 475 tanuló iratkozott be az iskolába, a négy tanterem kevésnek bizonyult, szükségtantermek biztosítására volt szükség. Öt helyen folyt a tanítás, a két iskolán kívül a "tanácsi kirendeltségen", a jelenlegi ruhagyárban (akkor laktanya volt) és az Árpád vezér út 20. szám alatti épületben. Az igazgató 1953-tól Remenyár Zoltán volt.

A Béketelep fejlődése, a gyereklétszám állandó növekedése szükségessé tette egy új iskola létesítését. A tervek szerint 24 tantermes intézmény építése indult, melyben külön szárnyat szántak a leány- és fiútanulóknak. Így is indult meg az építkezés. Az ún. "fiúszárnyat" 1959. szeptember 15-én adták át rendeltetésének. A nevelőtestület 1959. augusztus 25-én alakult meg. Az iskola Béketelepi Általános Iskola nevet kapta, melynek vezetésével Szrogh Károlyt bízták meg. A szülők, a tanulók, a Hazafias Népfront aktívái társadalmi munkában készítettek járdát salakból. Ez a nagy munka 1959. november 7-ére készült el. A bővülő telepen egyre több szülő igényelte gyermeke számára a napközis ellátást. 1961-ben elkészült a napközis szárny, melynek földszintjén négy napközis terem és egy 400 adagos konyha, két emeletén pedig 18 pedagóguslakás került átadásra. 1963 őszére megépült a politechnikai szárny is öt műhellyel és egy gépteremmel. Az iskola vezetésében 1963-ban változás történt, Szrogh Károlyt a Városi Tanács elnökhelyettesévé választották meg, utódja Erdősi Ferenc, az iskola tanára lett.

Az egyre növekvő tanulólétszám (1380 fő) miatt ismét szükségtantermekben folyt a tanítás, mert az új szárny még nem készült el. Közben olyan határozat született, hogy külön intézményként üzemel a két iskola. 1964. szeptember 1-jére nem készült el az ún. "leány-szárny", így a megalakult új iskola nevelőtestülete és tanulói egy épületben dolgoztak (80 nevelő, 1700 tanuló). A tanítás három műszakban folyt, míg 1965. február 20-án átköltözhettek saját épületükbe. Megkülönböztetésül ekkor kapta a Béketelepi 1-es és 2. sz. Iskola nevet. Az iskola első igazgatója Gyöngyösi Béla, helyettese Katona János lett. A nevelőtestület létszáma 38 fő, a tanulólétszám 791 fő, a tanulócsoport száma 21, a napközisek száma 389 fő volt.

1975-ban az iskola vezetésében ismét változás történt. Erdősi Ferenc nyugdíjba vonult, az igazgató Frits Sándorné, az iskola tanára lett. 1978-ban épült fel a telep harmadik iskolája, mely a zsúfoltságon enyhített. 894 tanulónkból 281 fő távozott. Így ismét optimális keretek között dolgozhattunk. Ekkor kezdődött meg az a több éves munka, melynek során korszerű szaktantermekké alakítottuk osztálytermeinket a szülők és a szocialista brigádok segítségével. Iskolai könyvtár és iskolaotthonos osztályok jöttek létre. 1973-ban a városban elsőként alakítottuk meg az iskolaotthonos osztályokat.   

Az Ózd Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1985. május 14-én az 50/VB/1985./V. 14. szám alatt az Árpád Vezér Úti 1. sz. és az Árpád Vezér Úti 2. sz. Általános Iskolákat 1985. szeptember 1-jei hatállyal összevonta. Az intézmény vezetésével Frits Sándornét bízták meg. Az iskola szerkezete jelentős változáson ment át. Az 1-es iskola az alsó tagozatos, a 2-es iskola a felső tagozatos tanulók birodalma lett.

1990. augusztus 1-jétől, Frits Sándorné nyugdíjba vonulása után Boda Istvánt nevezték ki igazgatónak. Az intézmény a 90-es évek elejétől tudatosan felvállalta és felkészült a megváltozott tanulói összetételből adódó feladatokra. Pedagógiai kísérlet keretében tanfolyami formában 9-10. osztályos tanulók oktatása kezdődött el. Az 1-8. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás új elemekkel egészült ki. A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelését-oktatását is ellátjuk azon gyermekek esetében, akik a szakértői bizottságok szakvéleménye alapján a többségi iskolákban integráltan oktathatók. Fejlesztő, felzárkóztató oktatást szervezünk kis létszámú osztályokban a Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. 2004-ben képesség kibontakoztató ütemtervet dolgoztunk ki a halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányi munkájának segítésére, esélyeinek növelésére. Cigány kisebbségi oktatást is végzünk. 

2003. szeptember 1-jétől városi oktatási átszervezés keretében  iskolánk látja el a somsályi 1-4. évfolyamos gyerekek általános iskolai nevelését-oktatását is. E településrészből a felső tagozatosok zöme már a korábbi évektől hozzánk járt. 2004. szeptember 1-jétől szülői egyetértéssel megszűnt a Szentsimonban lévő 1-3. összevont osztály. Helyén helytörténeti gyűjtemény kialakítását kezdtük el. 2006. szeptemberétől az "élethosszig tartó tanulás" egyik szakaszaként iskolánkban érettségit adó középiskolai oktatás indult, esti munkarend szerint. A gimnáziumi képzés a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola Ózdi Tagintézményeként indult. 2007. szeptember 1-jétől a domaházai általános iskola felső tagozatosainak is mi adunk otthont. Az alsó tagozatosok Domaházán tanulnak.

2010. január 1-jétől, Boda István nyugdíjba vonulása után Hilovszkyné Lukács Máriát nevezték ki igazgatónak.

2014. szeptember 1-jétől a szakiskolai rész a Bródy Imre Szakképző Iskola Árpád Vezér Szakiskolai Tagintézményeként, míg az általános iskola különálló intézményként, Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola néven  működik tovább.

Hilovszkyné Lukács Mária nyugdíjba vonulását követően, 2015. május 1-től megbízott igazgatóként, majd 2016. januárjától kinevezett igazgatóként Leniczkiné Juhász Judit látta az intézményvezetői feladatokat.

2019. januárjától - igazgatónő nyugdíjazását követően - megbízott igazgatóként Bredár Emese az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola igazgatója.

   
                                       
  Vissza a kezdőlapra